Accesarea și folosirea acestui site, implică acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.

Tot conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea POLNEBO CONSTRUCT sau a partenerilor săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus (parțial sau integral) sau modificat, fără acordul scris al POLNEBO CONSTRUCT.

Având în vedere cele de mai sus, nu sunt permise:

  • Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor și a informațiilor existente pe acest site, cu excepția celor incluse în cadrul secțiunii Download;
  • Ștergerea sau modificarea, prin orice mijloace, a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a realiza oricare dintre aceste acțiuni;
  • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site;
  • Încercarea de a scana, sonda sau a testa, fără autorizație, vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua POLNEBO CONSTRUCT sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua POLNEBO CONSTRUCT care nu sunt publice;
  • Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului, fără acordul scris al posesorilor acestora, pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale, sau pentru orice alt scop, în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate.

Încalcarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine raspunderea civilă sau penală. POLNEBO CONSTRUCT va investiga faptele care implică asemenea încălcări, putând coopera cu autoritățile legale în urmărirea utilizatorilor incriminați.

Utilizatorii care reproduc sau modifică materialele de pe acest site vor suporta consecințele, conform legilor României si Tratatelor internaționale cu privire la drepturile de autor. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România, de la sediul POLNEBO CONSTRUCT.

POLNEBO